กลับหน้าหลัก
  ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จัดอบรม  "
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์"
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2551