กลับหน้าหลัก

ความเป็นมา    
         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนานักศึกษา
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษา เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคม 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ในวันที่ 17 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
พันธกิจ
            1. พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกในระยะสั้นและระยะยาว
            2. จัดทำและพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
            3. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
 
 ปรัชญา
            เพิ่มศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชน
 
 วิสัยทัศน์ 
             มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีทักษะการใช้ภาษา 
             ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
             เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ


- กลับหน้าหลัก -