กลับหน้าหลัก
   
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์
   ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
   Asst.Prof.Supatra Kosayaganon
   Director
     
   
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศิณี  บำรุงไทย
   รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฝ่ายบริหารและวางแผน
   Asst.Prof.Gaysinee Bumroongthai
   Deputy Director for Planning and Administrative Affairs
     
   
   
   อาจารย์ ดร. อรุณี อรุนเรือง
   รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฝ่ายวิชาการและวิจัย
   Ajarn Dr. Arunee Arunreung
   Deputy Director for Research and Academic Affairs
     
   
   
   อาจารย์จักรชัย  ยิ้มงาม
   เลขานุการศูนย์ภาษา
   Ajarn Jakchai Yimngam
   Secretary
     
   
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์
  หัวหน้างานแผนและพัฒนาศูนย์ภาษา
   Asst.Prof.Ubonsri Ubonsawat
  Chief of Planning and Depvelopment Affairs
     
   
   
  นายพงศ์ธนวัฒน์ นวลดี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  Mr. Pongtanawat Noundee
  Administrative Officer
     
     
     
คณะกรรมการศูนย์ภาษา
  1. ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา                                                   ประธานกรรมการ
  2. รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา                                              กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ว่าที่ร้อยตรี วัชระ  โพธิสรณ์                    กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พัชนี  มานะวานิชเจริญ                           กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา                                   กรรมการ
  6. นางนพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย                                             กรรมการ
  7. นายจักรชัย  ยิ้มงาม                                                       กรรมการและเลขานุการ
   
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ภาษา
  ฝ่ายบริหารและวางแผน
  1. อาจารย์จักรชัย                         ยิ้มงาม                              หัวหน้างานบริหารและธุรการ
  2. อาจารย์สุนทรี                          สุวรรณสมบูรณ์                   หัวหน้างานคลัง
  ี3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี          อุบลสวัสดิ์                          หัวหน้างานแผนและพัฒนา
  4. นางกฤตยา                              พามา                                ผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี
  5. นางสาวตุลยา                           ลามาตย์                            ผู้ปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณและงานติดตามประเมินผล
   
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี             มานะวาณิชเจริญ                หัวหน้างานบริการและทดสอบและงานบริการวิชาการและการจัดสอบ
  ์2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี           อุ่นวัฒนา                           หัวหน้างานวิจัยและคลังข้อสอบและงานวิจัย
  3. อาจารย์นพมณี                         ฤทธิกุลสิทธิชัย                    ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
  4. อาจารย์เจนตา                          แก้วลาย                            ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
  5. อาจารย์พรรุ่งทิพย์                    กิติศรีปัญญา                       ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
  6. อาจารย์สิริพร                          ป้องกงลาด                         ผู้ปฏิบัติงานคลังข้อสอบ