กลับหน้าหลัก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
    ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
 
     
                "ความเจริญและความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี  การค้า  การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ภาษา และว่ากันว่า   อย่างน้อยคนไทยต้องรู้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง นอกเหนือจากภาษาแม่คือภาษาไทยที่ต้องมีความแข็งแกร่งทั้งการพูด การอ่านและการเขียน   โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่กำลังเติบโตควรมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์   มีหน้าที่ให้บริการความรู้ทางด้านภาษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพ  ด้วยคุณภาพทางด้านภาษา"
   


   
   
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์
   
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์
   
     
                              
"ในยุคของโลกที่ไร้พรมแดนอย่างภาวะปัจจุบันเปิดให้มีการแข่งขันสูง นอกจากจะต้องแข่งขันกับภายนอกแล้ว   ยังต้องแข่งขันกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย การสื่อสารมีความหลากหลายมากขึ้น  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารคือภาษา   อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเฉพาะภาษาไทยเสมอไป  แต่เนื่องจากว่าทั่วโลกยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล   จึงเหมือนเป็นการบังคับหรือความจำเป็นที่เราควรจะใช้ภาษาอังกฤษ “เป็น”  คำว่าเป็นในที่นี้คือการใช้ภาษาอังกฤษเป็น  ไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้  แต่หมายรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  ในเมืองไทยของเรามีการใช้นโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการท่องเที่ยว  การค้าเสรี เทคโนโลยี   จึงพบว่าคนต่างชาติไม่ได้อยู่ไกลตัวเรา เหมือนเมื่อครั้งในอดีต
ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเราจะไปที่ไหน จะเห็นได้ว่ามีสถาบันสอนภาษาเปิดรับสอนภาษาอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น   หรือภาษาอื่นๆ  ผู้คนในวิชาชีพต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจ  เนื่องจากมีผลต่อการประกอบอาชีพ   บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาย่อมได้เปรียบในการทำงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพการงาน  ดังนั้น การปลูกฝังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเรา ต้องอาศัยศูนย์ภาษา เป็นผู้วางรากฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษา  เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพได้ด้วยความสามารถด้านภาษาที่ก้าวหน้ากว่าคู่แข่งขัน"