+ + + ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ภาษา   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร + + +
 ข่าวประชาสัมพันธ์ / News       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน" สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

     ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 
 
   
 
ประมวลภาพกิจกรรม / Activity  
    
     โครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2551
  ณ คณะศิลปศาสตร์
  คลิ๊ก!!
     โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2551 คลิ๊ก!!
     โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
  วันที่ 6 ตุลาคม 2551 ณ ห้องพณิชยการ
คลิ๊ก!!
   
 
    ..."ความเจริญและ
ความก้าวหน้าของโลก
ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ด้าน เทคโนโลยี  การค้า 
การติดต่อ สื่อสาร
ระหว่างประเทศ
จำเป็นต้องพึ่งพาการ
ใช้ภาษา " (อ่านต่อ)
 
ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท
 
 
  การสื่อสารมีความ หลาก
หลาย เครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารคือภาษา
อาจจะไม่จำเป็นว่าต้อง
เป็นภาษาอังกฤษหรือ
เฉพาะภาษาไทยเสมอไป

 (อ่านต่อ)
 
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์
  ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
  โทร. 02-2829102 ต่อ 1104  แฟกซ์ 02-2810093 , 02-281184